شرکت های هواپیمایی آمریکا، انگلیس و آلمان، به دلیل نگرانی‌های امنیتی پروازهایشان را به اسرائیل متوقف کردند.