جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنرانی خود برای زیردستانش در سرویس اقدام خارجی اروپا، آنان را به‌شدت شماتت کرد.