تهدیدات امنیتی جلسه رای گیری مجلس نمایندگان آمریکا را به تعطیلی کشاند.