در چند روز گذشته، شاهد برخورد‌ها و تنش‌هایی میان آمریکا و محور مقاومت در سوریه و مشخصا شرق و جنوب این کشور بوده ایم؛ تنش‌هایی که توجهات زیادی را به خود جلب کرده و تحلیل‌های مختلفی پیرامون تنش آفرینی آمریکا در سوریه ارائه شده است.