آمریکا و چین دو رقیب اصلی در عرصه بین الملل که به تازگی تنش‌های آنها افزایش یافته، در یک بیانیه مشترک متعهد به همکاری در زمینه بحران آب و هوایی شدند.