هزاران نفر در الجزایر روز جمعه با برگزاری تظاهراتی به شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور اعتراض کردند.