نویسنده مرتد کتاب آیه‌های شیطانی، بینایی یک چشم و توان حرکت یک دست خود را از دست داد.