با ادامه و گسترش تظاهرات ضدکودتا در کشور میانمار، ارتش این کشور ضمن دفاع از اقدامات خود محدودیت های بیشتری اعمال کرده و در همین حال کشور نیوزیلند هم تماس ها با میانمار را قطع کرد.