شش ماه بعد از آغاز کارزار واکسیناسیون علیه کووید ۱۹، تا امروز بیش از یک و نیم میلیارد دوز واکسن کووید ۱۹ در جهان تزریق شده است.