ترکیه محافظت و اداره فرودگاه کابل را بعد از خروج آمریکا و نیرو‌های ناتو از افغانستان پیشنهاد داد، اما مقامات آمریکایی گفتند، آنکارا شروطی دارد که باید حل شوند.