نخست وزیر کانادا: “از این شرکت پیگیری خواهیم کرد … برای اینکه به صورت شفاف، معلوم شود تولیداتی که قرار نبود به طرف هایی مثل دولت ایران برسد چگونه به دست آنها رسیده است”.