منابع اماراتی از تجهیز نیرو‌های مسلح امارات متحده عربی به یک فروندهواپیمای پیشرفته جاسوسی خبر دادند.