فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به E3 روز جمعه در بیانیه ای مشترک ایران را متهم کردند که با نقض تعهدات خود در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ روند دیپلماسی را به «مخاطره» انداخته است.