کشور‌های ضامن روند آستانه درباره سوریه در بیانیه‌ای مشترک بار دیگر بر حمایت از فعالیت «کمیته قانون اساسی سوریه» تأکید کردند.