ایران دیپلماسی از 1384 تا کنون

رسانه های الکترونیک این روزها جایگاه ویژه ای در آگاهی بخشی دارند . ایران دیپلماسی رسانه بخش خصوصی است و از سال 1384 پا در عرصه اطلاع رسانی گذاشته است .