برای نخستین بار از مدل فیزیکی ایستگاه فضایی روسیه در یک نمایشگاه نظامی-صنعتی در حومه مسکو ، رونمایی شد.