جنبش دمکراتیک پاکستان متشکل از احزاب اصلی مخالف دولت این کشور که گفته می‌شود به دلیل اختلافات درون گروهی برای پیشبرد اهداف به اصطلاح مشترک دچار مشکل هستند، پس از گذشت یکسال اکنون برای برگزاری تظاهرات بزرگ با هدف تحت فشار قرار دادن دولت پاکستان به توافق رسیدند.