رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان از آمادگی اتحادیه اروپا برای گفتگو با روسیه خبر داد.