رسانه‌ها از برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در شهر‌های مختلف فرانسه و صف آرایی پلیس ضد شورش خبر دادند.