«جو بایدن» رییس جمهوری آمریکا که به نظر می رسد خیلی سریع از شعارهای انتخاباتی خود فاصله می گیرد، از تشکیل یک تیم ویژه برای مقابله با چین خبر داد که توصیه‌هایش را در اختیار وزیر دفاع قرار می‌دهد و گفت: اینگونه ما با چالش چین رو به رو خواهیم شد.