قرار است طرح ساخت سد بر روی اروندرود در دولت آینده بررسی شود.