برای اولین بار در میان ایالات جنوبی آمریکا، یک ایالت مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرد.