نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین عنوان کرد که گفتگو‌های غیررسمی جهت احیای برجام امروز در وین ادامه خواهند یافت.