برخی ناظران در رابطه به آنچه ممکن است در پشت پرده این توافق و اهداف طرفین وجود داشته باشد، تردیدها و ابهاماتی دارند. بر همین اساس است که به نظر می رسد اماراتی ها چندان از این توافق خرسند نیستند و در روزهای گذشته نیز شاهد حملات لفظی مقامات اماراتی و قطری علیه یکدیگر بوده ایم.