دولت انگلیس در یک اقدام مداخله جویانه دیگر که به بهانه مبارزه با «نقض حقوق بشر و فساد در ورای مرزها» انجام داد، روز دوشنبه ۱۴ شهروند روسیه را تحریم کرد.