یک مشاور دولت انگلیس از خطر شیوع موج سوم کرونا در این کشور با وجود انجام واکسیناسیون خبر داد.