توافق سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در خصوص توسعه کریدور حمل و نقل شمال-جنوب در باکو به امضا رسید.