شفقنا- با موافقت پارلمان مصر ۱۳ نفر از اعضای کابینه السیسی تغییر کردند.