محمد البرادعی خواستار گفت وگوی کشورهای عربی با ایران و ترکیه شد.