در حمله موشکی ۳۰ سال قبل صدام به اسرائیل ۱۴ نفر از اسرائیلی ها کشته شدند.