هزاران نفر از شهروندان فرانسوی در شهر‌های بزرگ این کشور از جمله پایتخت به همراه خانواده‌های قربانیان خشونت و نژادپرستی پلیس، در اعتراض به مصنویت از مجازات و نژادپرستی ماموران اجرای قانون راهپیمایی کردند.