در واکنش به کشته شدن دختر سیاهپوست به دست پلیس، در ایالت اوهایو و در سرتاسر آمریکا خشم فزاینده وجود دارد.