وزیر دفاع ارمنستان ازاستقرار بیشتر نیرو‌های روس نزدیک با مرز با جمهوری آذربایجان و افتتاح دومین پایگاه نظامی روسیه در این کشور استقبال کرد.