در هند از سگ‌های نظامی برای شناسایی وجود کرونا استفاده می‌شود.