سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان اعلام کرد که استاندار خودخوانده این گروه برای استان شمالی فاریاب افغانستان در حمله نیروهای ارتش این کشور کشته شده است.