اتحادیه اروپا می‌گوید مسئول سیاسی اتحادیه اروپا برای اطمینان از بازگشت به اجرای کامل برجام، تماس‌ها با همه طرفین و همچنین آمریکا را به طور جداگانه افزایش خواهد داد.