ادعاهای جدیدی در مورد مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین- دیگو مارادونا- مطرح شده است که حاکی از بی‌توجهی به روند درمانی او دارد.