آمریکا مدعی است که روسیه از سال ۲۰۱۴ با حمایت مالی از نامزدها و احزاب سیاسی خارجی در تلاش برای نفوذ در بیش از ۲۲ کشور بوده است.