نخست وزیر ارمنستان گفت اوضاع در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان متشنج است.