منابع بحرینی از تداوم اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم بحرین در آستانه دهمین سالروز قیام مردمی این کشور موسوم به ۱۴ فوریه خبر دادند.