شورای وزیران کشور اتحادیه عرب جنبش انصارالله را گروه تروریستی خوانده و آن را در لیست سیاه عاملان، مجریان و تأمین کنندگان مالی اقدامات تروریستی قرار داد.