اقیانوس آرام هم اکنون با تحت پوشش قرار دادن ۳۰ درصد از مساحت زمین و در برگرفتن خطی به طول ۱۹۰۰۰ کیلومتر در عریض‌ترین نقطه خود، بزرگ‌ترین اقیانوس سیاره ما محسوب می‌شود، با این حال این پهنه وسیع آبی همچنان در برابر بزرگ‌ترین اقیانوس تاریخ زمین کوچک به نظر می‌رسد، اما این پهنه آبی چه نام داشته، کجا بوده و چه بلایی بر سر آن آمد؟