حملات متقابل روسیه و کشورهای غربی در میانه جنگ شدید در اوکراین ادامه دارد.