با مشارکت چین، روسیه و آمریکا و با نظارت ۴۵ کشور، رزمایش دریایی، زیر نظر کشور پاکستان در دریای عرب و اقیانوس هند آغاز شد.