شمار کشته شدگان فوران آتشفشان سیمیرو در شرق جاوا اندونزی به ۳۹ نفر رسید و ۱۲ نفر نیز همچنان مفقود هستند.