اگرچه موارد ابتلا و مرگ‌ومیر در سطح جهان رو به کاهش است و چندین کشور محدودیت‌های کرونایی را لغو کرده‌اند، این همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده است و تا زمانیکه در تمام نقاط تمام نشود، هیچ نقطه‌ای از جهان از آن در امان نخواهد بود.