دانش و فناوری
کد خبر : 5659
دوشنبه - 4 اسفند 1399 - 16:28

جلسه اتحادیه اروپا با محوریت برجام

جلسه اتحادیه اروپا با محوریت برجاممسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست با محوریت برجام خبر داد.

جلسه اتحادیه اروپا با محوریت برجاممسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست با محوریت برجام خبر داد.