دانش و فناوری
کد خبر : 5572
یکشنبه - 3 اسفند 1399 - 08:41

اظهار نگرانی از تبعیض نژادی آمریکا در واکسن کرونا

آنتونی فائوچی با اظهار نگرانی در مورد تبعیض نژادی گفت که اکثر افرادی که در آمریکا واکسن کرونا دریافت کرده اند از سفید پوستان هستند.

آنتونی فائوچی با اظهار نگرانی در مورد تبعیض نژادی گفت که اکثر افرادی که در آمریکا واکسن کرونا دریافت کرده اند از سفید پوستان هستند.