دانش و فناوری
کد خبر : 3730
یکشنبه - 5 بهمن 1399 - 20:27

مجوز‌کنگره‌چین‌به‌گارد‌ساحلی‌درمورد‌شلیک‌به‌مهاجمین

کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به گارد ساحلی این کشور اجازه داد بدون اخطار قبلی به سمت کشتی‌های بیگانه شلیک کند.

کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به گارد ساحلی این کشور اجازه داد بدون اخطار قبلی به سمت کشتی‌های بیگانه شلیک کند.