دانش و فناوری
کد خبر : 33627
سه شنبه - 15 آذر 1401 - 08:27

تحریم و محدودیت برای نفت روسیه به ضرر اروپاست

یک عضو ارشد پارلمان آلمان، اعمال تحریم و محدودیت برای نفت روسیه را به ضرر اروپا عنوان کرد.

یک عضو ارشد پارلمان آلمان، اعمال تحریم و محدودیت برای نفت روسیه را به ضرر اروپا عنوان کرد.